หนังสือ “วงจรชีวิตของต้นกัญชา”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป
ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวงจรชีวิตของต้นกัญชา ตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวและสกัดดอกกัญชา ประวัติความเป็นมาของกัญชา
ลักษณะเพศของต้นกัญชา อธิบายถึงขั้นตอนการดูแลรักษาพืชกัญชาในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ต้นกัญชามีความสมบูรณ์และนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค
การเพาะปลูกจากเมล็ดและการโคลนนิ่ง การอบรมต้นกัญชา อุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ในการปลูก การป้องกันศัตรูพืชและโรคที่มีผลกระทบต่อต้นกัญชา
วิธีการเก็บเกี่ยวและวิธีการบ่ม รวมไปถึงวิธีการสกัดกัญชาในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
การแนะนำสายพันธุ์กัญชาที่นิยมใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งหนังสือถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านี้ไว้
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเพาะปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และการเพาะปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์

สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติของกัญชาและพื้นฐานการใช้กัญชา
บทที่ 2 วงจรชีวิตของต้นกัญชา
บทที่ 3 SSSS Species Strain Sex Seed
บทที่ 4 7 ช่วงเวลาที่สำคัญในวงจรชีวิตของการปลูกพืชกัญชา
บทที่ 5 การขยายพันธุ์กัญชา
บทที่ 6 สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญติบโตต้นกัญชา
บทที่ 7 การปลูกกัญชาในร่ม
บทที่ 8 การปลูกกัญชานอกอาคารหรือปลูกกัญชากลางแจ้ง
บทที่ 9 แมลงศัตรูของกัญชาและโรคที่ส่งผลต่อตันกัญชา
บทที่ 10 การเก็บเกี่ยวและการบ่ม
บทที่ 11 การสกัดดอกกัญชา
บทที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา
บทที่ 13 สายพันธุ์กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์