หนังสือ “รอบรู้เรื่องกัญ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ
คลีนิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
แนวทางการจัดตั้งกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
คำอธิบายแผนภาพแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
รายการตรวจสอบ (checklist) องค์ประกอบการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ภาคผนวก 1 ผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์
ภาคผนวก 2 การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ป่วย
ภาคผนวก 3 ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์/ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมและการใช้ยาสกัดกัญชาทางการแพทย์
ภาคผนวก 4 คุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากรในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ภาคผนวก 5 หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวทางการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
5.2 แนวทางการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ภาคผนวก 6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ภาคผนวก 7 แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.1 แบบติดตามผู้ป่วยทที่ใช้/สงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์กัญชา
7.2 แบบให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์
7.3 ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (แบบ ย.ส.5)
7.4 แบบฟอร์มแสดงความยินยอมสำหรับการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาในการรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (SAS)
7.5 หนังสือแสดงเจตนายินยอมรับการรักษาด้วยกัญชา (cannabis) ในคลินิกการแพทย์แผนไทย (informed consent form)
7.6 แบบประเมินก่อนสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและผลกระทบทางจิตเวช
7.7 แบบสังเกตอาการด้านจิตใจในผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ สำหรับผู้สั่งจ่าย (แพทย์ ทันแพทย์ เภสัชกร)
เอกสารอ้างอิง