หนังสือ “รู้ทันเรื่องโรคพืช”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป
“รู้ทันโรคพืช คู่มือดูแลสุขภาพต้นไม้ด้วยตัวเอง” เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานด้านโรคพืช จากประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของผู้เขียน
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานประกอบการวินิจฉัย ตั้งแต่เรียนรู้ว่าพืชเป็นโรคได้อย่างไร มีปัจจัยใดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบ้าง
อาการโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุชนิดต่าง ๆ อาทิ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไฟโตพลาสมา เชื้อไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอย ฯลฯ ทั้งในพืชไร่ ผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ
นอกจากนี้ยังมีความรู้ในหลักการการควบคุมโรคพืช การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช รวมทั้งแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อความปลอดภัยต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นในการนำไปเป็นแนวทางในการดูแลรักษาต้นไม้ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

สารบัญ
Chapter 1 มาทำความรู้จักโรคพืช
– โรคพืชคืออะไร
– สาเหตุที่ทำให้พืชเป็นโรค
– สาเหตุการเกิดโรคและอาการโรคพืชจากเชื้อสาเหตุต่าง ๆ
– องค์ประกอบในการทำให้เกิดโรค

Chapter 2 ตัวอย่างโรคพืชที่พบบ่อย
– โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
– โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไฟโตพลาสมา
– โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ฯลฯ

Chapter 3 เทคนิคจัดการโรคพืช
– กลยุทธ์ในการจัดการกำจัดโรคพืช
– การควบคุมโรคพืชด้วยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
– มารู้จักสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฯลฯ

บทส่งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม
– เป็นหนังสือ how to ฉบับพกพาที่ผู้อ่านสามารถใช้อ้างอิงในการตรวจเช็คโรคพืชเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง พร้อมวิธีจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพ
– มีตัวอย่างแนะนำสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมกับชนิดพืชและตรงกับเชื้อสาเหตุโรค ซึ่งหนังสือเล่มอื่น ๆ ไม่เคยแนะนำในลักษณะนี้
เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเป็นอาชีพได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเหมาะสม
– ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช ซึ่งได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรทั่วประเทศ