หนังสือ “การผลิตพืชสมุนไพร”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ประเภทของพืชสมุนไพร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลพืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรรพคุณของพืชสมุนไพร และกรรมวิธีการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกลุ่มและลักษณะการนำไปใช้ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชี สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาการผลิตพืชสมุนไพร ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

#สารบัญหนังสือ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร
บทที่ 2 การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
บทที่ 3 ประเภทของพืชสมุนไพร
บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสมุนไพร
บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
บทที่ 7 สรรพคุณของพืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์
บทที่ 8 พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและสรรพคุณ
บทที่ 9 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชี