หนังสือ “Cannabinoid Part III CBD”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

#สารบัญหนังสือ
– บทความทางวิชาการ
– ศักยภาพของ cannabidiol (CBD) ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์
– Chemical composition and characterization of Cannabis sativa
– ข้อสรุปทางวิชาการ เรื่องผลทางสุขภาพของกัญชาและแคนนาบินอยด์ : สถานะของหลักฐานและคำแนะนำ
เพื่อการวิจัยของ National Academies of Science – Engineering -Medicine
– An Intro Duction to the Development of Medical and Recreational
and Cannabis Products Lines in the United States
– กัญชา (ในตำหรับยาแผนไทย)
– ตำรับยาแผนไทยชื่อน้ำมันสนั่นไตรภพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
– สรุปโครงการวิจัยกัญชาสกลนคร
– การสกัดน้ำมันกัญชารักษาตนเองของผู้ป่วยในต่างประเทศ
– ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์กับตำหรับยาไทยและพืชกัญชา
Ethics and Responsibilities to provide data along with the Future of
cannabinoid research nationally and internationally
Thai Patient Zero, The first cannabinoids canner patient with documented treatment in Thailand and looking at theory of DNA as a part of the QC system of the body not a disease
– สถานะทางกฏหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
– เอกสารนำเสนอประกอบการสอนหลักสูตร
– การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์จากสารสกัดกัญชา
– การวิจัยกัญชาทางการแพทย์ตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
– ประโยชน์ของกัญชาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
– การปลูกกัญชาทางการแพทย์
– พืชกัญชา (ปปส.)
– Cannabis botany, taxonmy and ethnobotany
– Cancer and cannabis in cannabinoid medicine,research and clinical application
– ภาคผนวก
– Cannabidiol (CBD) preview report, WHO
– ร่างประมวลกฏหมายยาเสพติด ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีการตรวจเสร็จ และผ่านครม
– รายการตรวจสอบสิทธิบัตรยา Canabidiol
– การเจริญเติบโตของกัญชาพันธุ์พื้นเมืองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัย
– ร่างโครงการศึกษาระดับของ THC และ CBD ในส่วนต่างๆ ของกัญชาพันธุ์พื้นเมืองในฤดูที่แตกต่างกัน
– การอบรมหลักสูตรกัญชาศาสตร์ รุ่นที่ 1
– ข้อสรุปของการประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชา กัญชง เพื่อการพัฒนาประเทศ
– แนวทางการพิจารณาการใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัยกัญชาการแพทย์
– ข้อเสนอจากนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรกัญชาการแพทย์ รุ่นที่ ๑
– ทำเนียบนักวิจัยและนักวิชาการ (บางส่วน) รุ่นที่ ๑
– ประวัติวิทยากร