หนังสือ “Palliative Care & Medical Cannabis in Thai Traditional Medicine กัญชาทางการแพทย์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

#สารบัญหนังสือ
– บทความด้านการบริหารประโยชน์สาธารณะ
– แนวทางบริหารการจัดการวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์
– และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัยสร้างเสริมสมรรถนะท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลก
– การแพทย์แผนไทยไปใกลทั่วโลก ช่องว่างที่ต้องเติมเต็มเพื่อการพัฒนา
– คนไทยต้องทำอะไร เพื่อได้อะไร
– เศรษฐกิจฐานชีวิภาพกับการพัฒนาประเทศ
– การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยสารคานาบิส และการแพทย์แผนไทย
– ยาแผนไทย สมุนไพรไทย กัญชา และโอกาสเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุขของคนไทย
– การรักษาและการดูแลแบบประคับประคอง
– บทความวิชาการ
– ไพโตแคนนาบินอยด์ (Phytocannabinoid of cannabis)
– ระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ (Endocannabinoid system หรือ ESC)
– หลักการพื้นฐานของระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ (Fundamental of Endocannabinoid system)
– 1. ตำแหน่งที่พบตัวรับแคนนาบินอยดิ์ (Expression of receptors)
– 2. การสร้าง การหลั่ง และการสลายของเอนโดแคนนาบินอยด์ (Endocannabinoid synthesis, release, and degradation)
– 3. ผลที่เกิดภายในเซลล์และการจับของตัวเราแคนนาบินอยด์ (Binding and intracelluar effects)
– 4. การจับของแคนนาบินอยด์กับตัวรับ และภาวะถูกกระตุ้นของเซลล์ประสาท (Binding and neuronal excitability)
– 5. หน้าที่ของระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ (Function of Endocannabinoid system)
– 1. ความจำ (Memory)
– 2. ความยากอาหาร (Appetite)
– 3. สมดุลพลังงานและเมตาโบลิซึ่ม (Energy balance and metabolism)
– 4. การตอบสนองต่อสภาวะเครียด (Stress response)
– 5. พฤติกรรมทางสังคม และความวิตกกังวล (Social behavior and anxiety)
– 6. หน้าที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (immune function)
– 7. โรค MS (Multiple sclerosis)
– 8. การสืบพันธุ์ของเพศหญิง (Female reprpduction)
– 9. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system)
– 10. การแก้ปวด (Analgesia)
– 11. การควบคุมอุณหภูมิ (Thermoregulation)
– 12. การนอนหลับ (Sleep)
– 13. การออกกำลังกาย (Physical exercise)
– เอนโดแคนนาบินอยด์ในพืช (Endocannabinoid in plants)
– เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrathydrocannabinol)
– แคนนาบนิไดออล (Cannnabidiol)
– ผลทางเภสัชวิทยาคลินิก
– ผลทางคลินิกของกัญชาทางการแพทย์
– Apoptosis ของเซลล์มะเร็ง กรณีมะเร็งท่อน้ำดี
– กัญชากับโรคเบาหวาน
– การสำรวจทางคลินิกในรายงานผู้ใช้กัญชารักษาโรคด้วยตนเองในประเทศไทย
– การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์และการประเมินประสิทธิผลทางคลินิก
– ศักยภาพของ Cannabidiol (CBD) ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์
– มาตรฐานสมุนไพร และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
– พืชสมุนไพรประเภทกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์
– การวิจัยเพื่อนวัตกรรมด้านอาหาร ยา และเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย
– การพัฒนาประะเทศด้านการแพทย์เกี่ยวกับพืชกัญชา
– สถานะกัญชาทางกฏหมาย : ร่วมร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่และแนวทางปฏิบัติ
– การปลูกกัญชาทางการแพทย์และเทคโนโลยีโรงงานปลูกพืช
– แบบบันทึกการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์และการสร้างผลิตภัณฑ์ยาฯ จากพืชกัญชา
– สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย
– กัญชาเพื่อการแพทย์
– Neuropathic pain and cannabis
– ความลับของกัญชาเพื่อการแพทย์
– Road Map ของกัญชาเพื่อการแพทย์
– International Narcotic Control Policy : Reconsidering Classification of Cannabis Globally
– โครงการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร
– โครงการศึกษานำร่องผลทางคลินิกของสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
(A clinical study of cannabinoid in the treatment of advanced lung cancer patients)
– การควบคุมคุณภาพและการตรวจวิเคราะห์สาระสำคัญในพืชเสพติด
– บทนำเสนอทางวิชาการ (technical slide presentations)
– การวิจัยทางการแพทย์ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
– พฤกษศาสตร์พืชกัญชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
– ภาคผนวก 1 กำหนดการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 3
– พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
– กฏกระทรวง การขออนุญาติผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ชึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559
– กฏกระทรวง การขออนุญาติผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองชึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 4
หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559
– ภาคผนวก 2 ประวัติวิทยากรเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิจัยชุดกัญชาการแพทย์