หนังสือ “Cannabinoid Drugs for mankind Safety-Efficacy-GMP”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

#สารบัญหนังสือ
– การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย : ฝันให้ใกล ไปให้ถึง
– สารไพโตแคนนาบินอยด์ในพืชกัญชา
– กัญชากับการปวด
– การวิเคราะห์สารไพโตเคมิคอลและแคนนาบินอยด์
– การควบคุมคุณภาพและการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชเสพติด
– ตำรับยาพรหมภักตร์ประจุกะไษย : ยาแผนไทยที่เข้ากัญชา
– แพทย์สภาองค์กรสูงสุดของแพทย์ : บทบาทต่อการแพทย์แคนนาบินอยด์ของประเทศ
– การพัฒนายาการแพทย์แคนนาบินอยด์จากพืชสมุนไพรกัญชา
และสมุนไพรเครื่องยาในตำรับยาไทยเพื่อใช้ภายในประเทศและสร้างรายได้เข้าประเทศ
– การขับเคลื่อนเศรษกิจไทยด้วยพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อผลิตยาการแพทย์แคนนาบินอยด์
และสมุนไพรตำรับยาไทยใช้ภายในประเทศและสร้างรายได้เข้าประเทศ
– Update เกี่ยวกับกฏหมายทางการแพทย์
– Cannabinoid medicine
– สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย
– กัญชา
– มาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ตามข้อกำหนดในตำรามาตรฐานยาสมุนไพร
– PBPK Modelling of THC
– การรักษาโรคมะเร็งด้วยสมุนไพร และพืชกัญชา
– ภาคผนวก 1
– กำหนดการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ ๕ การแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine)
และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research)
– ภาคผนวก 2 ประวัติวิทยากร
– รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– รศ.ดร.กรกนก อังคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– รศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
– พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กรรมการแพทย์สภา และนายกสมาคมแพทย์
– พญ.ชายน์ เมธาดิลกกุล โรงพยาบาลเลิศสิน และนายกสมามคมแพทย์
– นพ.สมยศ กิตติมั่นคง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– นส.รสสุคนธ์ ธนธีรบบรจง สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
– พลอากาศตรี นพ.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน สมาคมแพทย์ อาชีวเวศศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
– พท.ว สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา สถาบันพรหมวชิรญาณ
– ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา มูลนิธิโรงพยาบาล ๕ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
– ดร.สุนทรี จีนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์